Het adres voor uw creatieve ontwikkeling!

 ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De cursussen worden gegeven in onze lesruimten in het gebouw van Kulturhus de Nieuwhof, Rivierweg 1, 6932 KA Westervoort.

De Stichting Kreatieve Kring Westervoort, hierna te noemen “SKKW”, is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten. 

De SKKW kan zich genoodzaakt zien de cursus c.q. workshop door een andere docent te laten geven dan in het programmaboekje staat vermeld. Dit in overleg met betrokkenen.

Het kan voorkomen dat wij om redenen uit moeten wijken naar een andere lokatie.

Valt een cursusbijeenkomst uit, door bijvoorbeeld ziekte van de docent, dan wordt deze les op een later tijdstip ingehaald zonder extra kosten. Dit gebeurt in overleg met de cursisten. Bent u zelf verhinderd dan kunnen de gemiste lessen niet worden ingehaald.

Bij onvoldoende belangstelling voor een cursus, behoudt de SKKW zich het recht voor de activiteit te laten vervallen. U krijgt hierover tijdig bericht met de mogelijkheid van een alternatief. Bij het vervallen van een cursus/workshop wordt het eventueel al betaalde cursusbedrag aan u terugbetaald of met een eventuele nieuwe cursus verrekend.

Tijdens de vakanties (zie tabel bij de cursussen) zijn er geen lessen, tenzij anders overeengekomen met uw contactpersoon en uw docent.

Inschrijving

U dient zich schriftelijk in te schrijven door middel van het inschrijf- /machtigingsformulier achter in het programmaboekje óf via het inschrijfformulier dat u aantreft op deze website, voorzien van uw handtekening.

De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De inschrijving geldt voor de gehele cursus en verplicht u tot het betalen van het volledige cursusbedrag. Uiterlijk in de week voor de aanvang van de cursus ontvangt u nadere gegevens. U kunt ervan uitgaan dat de cursus doorgaat, tenzij u uiterlijk een week voor de geplande begindatum van ons ander bericht krijgt. Per seizoen wordt eenmaal € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht ongeacht het aantal cursussen dat u volgt. Voor workshops betaalt u geen administratiekosten.

Betaling

Door het ondertekenen van het inschrijf-/machtigingsformulier machtigt u SKKW het verschuldigde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Cursussen vanaf 24 lessen kunt u zowel in één als twee termijnen betalen. Dit kunt u aangegeven op het inschrijfformulier. De cursusgelden van de andere cursussen en workshops dient men in één keer te voldoen.

Wij houden ons het recht voor om bij wanbetaling uw deelname aan de cursus uit te sluiten.

Betaalgegevens: IBAN nummer NL22 INGB 0004 759 705 t.n.v. Stichting Kreatieve Kring Westervoort.

Kortingen

Er wordt slechts één soort korting per seizoen verstrekt.

65+ korting: Bij tonen van legitimatie krijgt u € 10,- korting. Deze korting geldt alleen voor cursussen vanaf 20 lessen. U dient bij aanvang van de cursus 65 jaar te zijn.

GelrePas: Op vertoon van uw GelrePas voorzien van uw foto krijgt u eenmaal per jaar 50% korting op een cursus of workshop naar keuze.

Annulering

De SKKW houdt de prijzen zo laag mogelijk, maar moet wel kostendekkend werken. De ruimten waarin de cursussen gehouden worden, worden door ons gehuurd. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt voor aanvang (één week) van een cursus beslist of deze doorgaat. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

Annuleren binnen de termijn van twee weken voor de startdatum is in principe niet mogelijk.

Slechts in uitzonderlijke situaties kan een cursus worden geannuleerd. Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Het bestuur beslist over uw betalingsverplichting. Men is altijd administratiekosten ad € 5 en de van te voren gemaakte materiaalkosten verschuldigd.

Privacyverklaring

De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij de Stichting Kreatieve Kring Westervoort (SKKW). Alleen voor het beantwoorden van uw vraag en voor het doorgeven van de benodigde gegevens zullen wij uw gegevens gebruiken.

De SKKW vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze eigen medewerkers of medewerkers van door de SKKW ingeschakelde derden. De gegevens-verwerking bij SKKW is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De SKKW slaat de gegevens die u via de website met ons deelt op in een beveiligde omgeving. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt dit verzoek indienen via mail of via de contactpagina op onze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

Klik hier voor de: Inhoud van de privacyverklaring